SQ3R วิธีอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

Seed of Hope | 5:00 AM |

SQ3R ที่กล่าวถึงนี้เป็นคำย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Survey, Question, Read, Recall (หรือ Recite) และ Review ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างกรอบความคิดให้เราจดจ่อและเข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการอ่านเนื้อหาแบบต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนและการสอบสำหรับนักเรียนและนักศึกษา SQ3R จึงเป็นวิธีการอ่านที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย


วิธีการอ่าน SQ3R ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้

S - Survey

คือ การสำรวจงานเขียนในภาพรวมอย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และหาแนวคิดสำคัญของเรื่อง โดยเน้นอ่านที่ ชื่อเรื่อง หัวข้อในแต่ละบท หัวข้อเรื่องย่อย คำบรรยายภาพ บทนำ บทสรุป ข้อความที่เน้นด้วยตัวเอียงหรือตัวหนา ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายในแต่ละย่อหน้า รวมทั้งเชิงอรรถที่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมด้วย ของเนื้อหาใน 1 บทความ หรือ 1 บท ควรใช้เวลาสั้นๆ ไม่เกิน 3-4 นาที

Q - Question

คือ การตั้งคำถามในขณะที่อ่านสำรวจในเบื้องต้น ให้พยายามเปลี่ยนหัวข้อหลักๆ ที่อ่านออกมาเป็นคำถาม พร้อมทั้งเขียนคำถามเหล่านั้นออกมาเป็นข้อๆ ก็จะช่วยให้เรากระตือรือร้นและจดจ่ออยู่ที่เรื่องที่อ่าน โดยในแต่ละคำถามควรเว้นพื้นที่สำหรับตอบคำถาม 4-5 บรรทัด หรือจะเหลือไว้ครึ่งหน้ากระดาษต่อคำถามหนึ่งข้อก็ได้ เป็นการจัดระเบียบข้อมูล และจะช่วยทำให้เราอ่านเนื้อหาอย่างมีวัตถุประสงค์

R - Read

คือ การอ่านเพื่อที่จะตอบคำถามที่ตั้งไว้ การอ่านเพื่อหาคำตอบต่อคำถามที่เราตั้งไว้นั้น จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ในระหว่างอ่านนี้อาจขีดเส้นใต้คำสำคัญ (แต่อย่าขีดเส้นใต้ทั้งย่อหน้า) หรืออาจใช้ปากกาสีสันต่างๆ ระบายคำสำคัญเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย

R - Recall or Recite

คือ การรำลึกถึง หรือบรรยายเรื่องที่อ่านได้ หลังจากที่อ่านสำรวจ ตั้งคำถาม และตอบคำถามต่างๆ แล้ว คราวนี้ก็มาตรวจเช็คความจำโดยการเขียนตอบคำถามที่ตั้งไว้ พยายามเขียนคำตอบออกมาในด้วยสำนวนของเราเองอย่างสั้นๆ ย่อๆ โดยถอดความมาจากสำนวนวิชาการในหนังสือที่อ่าน หากติดขัดก็อาจย้อนกลับไปดูหัวข้อสำคัญที่ีขีดเส้นใต้เน้นย้ำไว้ได้

R - Review

คือ การทบทวน เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทบทวนความจำเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ให้พยายามทบทวนโน๊ตย่อของคำถาม-คำตอบที่จดบันทึกไว้เป็นระยะ โดยเฉพาะภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจดบันทึกให้ทบทวนเป็นครั้งแรก และค่อยกลับมาทบทวนอีกครั้งหลังจาก 1 สัปดาห์ และหลังจากนั้น 1 เดือนจนกว่าจะถึงวันสอบ

จริงๆ แล้ววิธีการอ่านและเรียนให้สำเร็จนั้นมีมากมาย คงต้องลองศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับตน แต่ละวิธีนั้นจะใช้ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใด ก็ขอให้ลองปฏิบัติตามอย่างมุ่งมั่นจริงจัง แล้วความสำเร็จก็จะมาเยือนในไม่ช้าเองแหล่ะค่ะ

Information courtesy:Picture courtesy:ที่มา  poowiang

No comments:

Post a Comment