การเขียนเร็ว (Speed Writing)

Seed of Hope | 5:00 AM |

"การเขียนเร็ว" (Speed Writing) เป็นทักษะอีกประการที่จะช่วยให้การจดบันทึกในชั้นเรียน หรือการจดบันทึกประชุมสัมมนาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จตามความประสงค์ คำแนะนำ 8 ประการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณจดบันทึกได้เร็วขึ้นและีมีประสิทธิภาพมากขึ้น


1. ใช้สัญลักษณ์แทนคำ (Use Symbols to Replace Words)

Examples:

SymbolWord that is replacedSymbolWord that is replaced
=equal>greater than, more than
not equal<less than
& หรือ +and$money, dollars, value, cost
w/withvsversus, against, opposed
w/owithout+increasing, improving, rising
*important¯decreasing, worsening, falling
**very importantchundred
m or kthousand

2. ใช้อักษรย่อแทนคำทั้งคำ (Use Abbreviations Instead of the Whole Words)

Examples:


AbbreviationWord that is replacedAbbreviationWord that is replaced
egfor examplepsychpsychology
mxmaximumcondcondition
mnminimumexpexperience
deptdepartmentsubjsubject
ededucationglycolysisgly
ididentitymicromicrobiology

3. ใช้พยางค์แรกแทนคำทั้งคำ (Use First Syllables Instead of the Whole Words)

Examples:


First SyllableWord that is replacedFirst SyllableWord that is replaced
polpoliticssyssystem
biobiologyenvenvironment
engengineeringorgorganism
carccarcinogenicrelarelationship
compcomparison, comparechemchemical

4. ใช้อักษรตัวแรกแทนคำทั้งคำ (Use First Letters Instead of the Whole Words)

วิธีนี้ใช้ได้เหมาะสมก็ต่อเมื่อความคิดสำคัญหรือคำหลักนั้นมีการกล่าวซ้ำหลายๆ ครั้งในระหว่างการบรรยาย

Examples:


First LetterWord that is replaced
Mmetamorphosis
Ccapitalism
Ddeterminism
Ggovernment
Ddemocracy

5. ตัดหรือละเว้นสระออกจากคำ (Omit Vowels from Words)

Examples:


Voweless WordWord that is replacedVoweless WordWord that is replaced
bkgndbackgroundcnsntconstant
estmtestimateisltnisolation
rdngreadingfrdmfreedom
prprdpreparedlrnlearn
prblmproblemsmmrysummary

6. ใช้ "g" แทน "ing" และใช้ "n" แทน "tion" (Use a "g" Instead of "ing" or "n" Instead of "tion")

Examples:


Word EndingWord that is replacedWord EndingWord that is replaced
distractndistractionnatnnation
ordergorderingcompromisgcompromising
maintaingmaintainingregulatgregulating
bldgbuildingconventnconvention
constitnconstitutionsegregatnsegregation

7. ใช้ตัวเลขและตัวอักษรแทนพยางค์ (Use Numbers and Letters to Replace Syllables)

Examples:


Shortened  WordWord that is replacedShortened WordWord that is replaced
cooper8cooperateoper8operate
methio9methionine4estforest
cre8createnfatu8infatuate
42n8fortunate2waytwo-way
4nforeigncsonseason
b4beforen2itionintuition

8. ย่อข้อความให้สั้นลงโดยบันทึกแต่เพียงคำสำคัญเท่านั้น (Condense by Recording only Key Words)
Example lecture:


Today we are going to talk about Behavioral Learning Theories of which there are three.  In general, Behavioral Theorists focus on observable behavior.  One theory of learning based on behavior is Pavlovian Conditioning or Classical Conditioning.  This involves a reflexive response associated with a new stimulus. For example, a reflexive response of a dog when he sees food is to salivate.  In Classical Pavlovian Conditioning, we can teach a dog to salivate when a bell rings, a new stimulus, by teaching a dog to associate a ringing bell with food.
Another Behavioral Learning Theory is Observational Learning.  This occurs when behavior is imitated by another.  This behavior is easily seen in children as they imitate parental behavior whether it is desired behavior or not.  For example, if children hear parents swear in a moment of anger, it is not unusual to hear children add those words to their burgeoning vocabulary.

A third Behavioral Learning Theory is called Operant Conditioning.  This involves taking a voluntary response, desired behavior, and strengthen it using reinforcements.  Potty training a child as an example. Parents will praise a child, offer candy or other rewards to encourage repeated toilet use.”

ตัวอย่างโน๊ตที่ย่อแล้ว:


3 Behav. Lrng theories
1.  Pavlovian/Classical - assoc. Reflexive resp. w/ new stim.
Ex - dog salivates when hears bell = assoc. W/food
2.  Observational - imitate others we see.
Ex. - dad swears and son picks it up.
3.  Operant - volun. resp.(desired behav.) strengthen w/ rein.
Ex - toilet training


ขอบคุณข้อมูลต้นฉบับจาก:Picture courtesy:ที่มา poowiang

No comments:

Post a Comment