13 วิธี ช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

Seed of Hope | 5:00 AM |

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ก็ตามเป็นเรื่องของกระบวนการ คุณต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ พัฒนาตนเองไปตามลำดับ การเรียนรู้ภาษาไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเรียนรู้ให้หมดสิ้นในเวลาอันสั้นได้ คุณต้องสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ "Practice makes Perfect"ข้อแนะนำ 13 ประการดังต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาของตนให้ดีขึ้นได้

1. จำไว้ว่าการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน
Remember that learning a language is a gradual process - it does not happen overnight.

2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนของคุณแต่ต้นว่า คุณต้องการเรียนอะไร? และทำไม?

Define your learning objectives early: What do you want to learn and why?

3. ทำให้การเรียนรู้นั้นกลายเป็นนิสัย พยายามที่จะเรียนบางสิ่งทุกๆ วัน การศึกษา (หรืออ่าน หรือฟัง ข่าวภาษาอังกฤษ เป็นต้น) 10 นาที ในแต่ละวัน ดีกว่าการเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มาก

Make learning a habit. Try to learn something every day. It is much better to study (or read, or listen to English news, etc.) 10 minutes each day than to study for 2 hours once a week.

4. จำไว้ว่าต้องทำให้การเรียนรู้นั้นกลายเป็นนิสัย ถ้าคุณศึกษาภาษาอังกฤษเป็นเวลา 10 นาทีในแต่ละวัน ภาษาอังกฤษก็จะเข้าสมองคุณอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณศึกษาแค่สัปดาห์ละครั้ง ภาษาอังกฤษก็จะไม่สถิตย์อยู่ในใจของคุณ

Remember to make learning a habit! If you study each day for 10 minutes English will be constantly in your head. If you study once a week, English will not be as present in your mind.

5. เลือกวัสดุ(ที่ใช้ในการศึกษา)ที่ดี คุณจำเป็นต้องมีวัสดุเกี่ยวกับการการอ่าน ไวยากรณ์ การเขียน การพูด และการฟัง

Choose your materials well. You will need reading, grammar, writing, speaking and listening materials

6. ทำให้การเรียนประจำวันของคุณมีความหลากหลาย เป็นการดีที่สุดที่จะทำสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เพื่อช่วยรักษาสัมพันธภาพที่หลากหลายระหว่างเนื้อหาต่างๆ แต่ละเรื่อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อย่าศึกษาแค่เพียงไวยากรณ์เท่านั้น

Vary your learning routine. It is best to do different things each day to help keep the various relationships between each area active. In other words, don't just study grammar.

7. หาเพื่อนเรียนและพูด การเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเป็นการช่วยส่งเสริมกันอย่างมาก

Find friends to study and speak with. Learning English together can be very encouraging.

8. เลือกวัสดุในการฟังหรือการอ่านที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสนใจ การให้ความสนใจในเนื้อหาสาระจะทำให้การเรียนนั้นสนุก ด้วยเหตุนั้นจึงได้ผลดีมากกว่า

Choose listening and reading materials that relate to what you are interested in. Being interested in the subject will make learning more enjoyable - thus more effective.

9. ทำให้ไวยากรณ์สัมพันธ์กับการใช้ในเชิงปฏิบัติ ไวยากรณ์โดยตัวมันเองแล้วไม่ได้ช่วยให้คุณใช้ภาษาได้ คุณควรฝึกฝนสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้โดยการใช้มันอย่างคล่องแคล่ว

Relate grammar to practical usage. Grammar by itself does not help you USE the language. You should practice what you are learning by employing it actively.

10. เคลื่อนไหวปากของคุณ การเข้าใจบางสิ่งไม่ได้หมายความว่ากล้ามเนื้อที่ปากของคุณจะสามารถออกเสียงได้ ฝึกพูดออกเสียงในสิ่งที่คุณกำลังเรียนอยู่ มันอาจดูแปลกประหลาด แต่ก็ได้ผลดีมาก

Move your mouth! Understanding something doesn't mean the muscles of your mouth can produce the sounds. Practice speaking what you are learning aloud. It may seem strange, but it is very effective.

11. จงอดทนกับตนเอง จำไว้ว่าการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการ การพูดภาษาหนึ่งได้ดีต้องใช้เวลา มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เปิดและปิดได้ทันใจ

Be patient with yourself. Remember learning is a process - speaking a language well takes time. It is not a computer that is either on or off!

12. ติดต่อสื่อสาร ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ประสบความสำเร็จ การฝึกฝนในเรื่องไวยากรณ์เป็นสิ่งที่ดี การมีเพื่อนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกที่เข้าใจอีเมล์ของคุณก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด

Communicate! There is nothing like communicating in English and being successful. Grammar exercises are good - having your friend on the other side of the world understand your email is fantastic!

13. ใช้อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าตื่นเต้น และไม่มีขีดจำกัดมากที่สุดที่ใครจะจินตนาการถึงได้ แค่ใช้เพียงปลายนิ้วคุณเท่านั้น

Use the Internet. The Internet is the most exciting, unlimited English resource that anyone could imagine and it is right at your finger tips.

ข้อแนะนำ (Tips):

1. โปรดรำลึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นกระบวนการหนึ่ง
Remember that English learning is a Process

2. จงอดทนกับตัวคุณเอง
Be patient with yourself.

3. ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน
Practice, practice, practice

ที่มา: About.com : English as 2nd Language
How To Improve Your English
http://esl.about.com/library/howto/htimprove.htm

โดย poowiang
http://learningpune.com/?p=2174

No comments:

Post a Comment